Mudita Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mudita Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mudita Guided Meditation Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mudita Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1. Taraflar

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mudita mobil uygulamasının (“Uygulama”) ücretli sürümünü indiren, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren veya www.anilcan.nl internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden ticari olmayan bir amaçla herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler (“Alıcı”) ile merkezi Rozenstraat 39-2 Hollanda Amsterdam 1016NM adresinde bulunan 15 05 1990  vergi numaralı Mudita Now. (“Şirket”) arasında kurulmuştur.

 

Madde 2. Konu

 

Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı'nın, Satıcı’ya ait ürün veya hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

Alıcı, Uygulama’nın ücretli sürümünü satın almakla ve/veya Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmekle ve/veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmekle işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları ile Ön Bilgilendirme Metni’nde yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır. Bunun yanında Alıcı, ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın Uygulama’yı kullanmakla ya da İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi bir şekilde faydalanmakla Mudita Kullanıcı Sözleşmesi ve Mudita Gizlilik Politikası’nın tüm hüküm ve koşullarını da kabul etmiş sayılır.

 

 

Madde 2. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmetin Temel Nitelikleri

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusunu Şirket tarafından Uygulama’nın ücretli sürümü, Uygulama içi satın almalar ve/veya İnternet Sitesi üzerinden sağlanan farkındalıkla ilintili tavsiye niteliğindeki bilgi ve egzersizler oluşturmaktadır.

 

 

Alıcı gerek Apple App Store ve Google Play Store üzerinden, gerek Uygulama içi bilgilendirmeler sayesinde, gerekse de İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

Alıcı söz konusu mal veya hizmetlerin Yönetmelik’in 15’nci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

 

Madde 3. Ürün/Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Fiyatının Belirlenmesi

 

 

Uygulama’yı indirmek ya da İnternet Sitesi’nin ücretsiz sürümünü kullanmak ücretsiz olup, Uygulama içi satın almalar ile Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümü ücrete tabidir. Uygulama içi satın almalarda ve Uygulama ile İnternet Sitesi’nin ücretli sürümünde fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat Alıcı’nın Uygulama içi satın alma ya da Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin ücretli sürümünü satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Alıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

 

 

Alıcı, Şirket’in Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini ve satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

 

 

Madde 4. Ürün/Hizmetin Teslim Zamanı ve Şekli

 

 

İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar Alıcı’nın Sözleşme’ye onay verdiği anda Alıcı’ya teslim edilecektir.

 

 

Alıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Alıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları Alıcı’ya Alıcı’nın mobil cihazının çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

 

 

Alıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Alıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

 

 

Madde 5. Cayma Hakkı

 

 

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

 

 

“Cayma hakkı

 

 

MADDE 9 - (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı günesas alınır.

 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.”

 

 

Cayma hakkının istisnaları

 

 

MADDE 15 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”

 

 

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

 

 

Madde 6. Diğer Hükümler

 

 

Alıcı, madde 2’de açıkça belirtildiği üzere, Uygulama’yı kullanmakla Mudita Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Mudita Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kapsamda Alıcı’nın Mudita Kullanıcı Sözleşmesi ve Mudita Gizlilik Politikası’ndaki tüm beyan ve taahhütleri geçerlidir.

 

Alıcı, Uygulama ya da İnternet Sitesi üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Alıcı’nın verdiği onay kapsamında Alıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir.

 

 

Şirket, Alıcı’ya dair her daim daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Alıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, cinsiyet vb.) talep edebilir ve bu amaçla Alıcı’dan anket doldurmasını isteyebilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Alıcı sınıflandırma çalışmalarında Şirket bünyesinde kullanılabilecektir.

 

 

Alıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup bu konuda hello@Mudita.com elektronik posta adresine veya Şirket’in ileride bu konuda bildireceği başka bir adrese göndereceği e-posta ile talebini iletebilir.

 

 

Uygulama kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Alıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Alıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Alıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 

Uygulama Apple Health uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Alıcı, sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul etmektedir. Bu konuda Mudita Gizlilik Politikası hükümleri saklıdır.

 

 

Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

 

 

Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’lara, farkındalık alanında tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Alıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

 

Bu uygulamalar ve içerikler kişinin ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Alıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

 

 

Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

 

 

Alıcı, her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Alıcı’nın iznini alarak bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

 

 

Şirket Alıcı’ya mal ve/veya hizmetlerinin ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunabilir. Alıcı deneme sürümünü belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Alıcı, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce iptal vb. gerekli işlemleri yaparak ücretli kullanımını durdurmalıdır.

 

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in acmudita@gmail.com elektronik posta adresine iletebilir